Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Contrastive Studies and Автор is Попова-Велева, Иванка  [Clear All Filters]
2004
Попова-Велева, И. авт, 2004. Полупряката реч в италианския език (с оглед и на други романски езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(3), с-ци5–16.
Subscribe to Синдикирай