Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Keyword is Contrastive Studies and Автор is Алексова, Василка  [Clear All Filters]
2002
Алексова, В. авт, 2002. Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(3), с-ци16–58.
2000
Алексова, В. авт, 2000. Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(2), с-ци33–61.
1979
Алексова, В. авт, 1979. Наблюдения върху употребата на определителния член в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци12–17.
Subscribe to Синдикирай