Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Keyword is Contrastive Studies and Автор is Аврамова, Цветанка  [Clear All Filters]
2006
Аврамова, Ц. авт, 2006. Проблеми на представянето на названията на растения в речниците (върху съпоставителен материал). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), с-ци30–40.
2003
Аврамова, Ц. авт, 2003. Основни тенденции при образуването на префиксални съществителни в българския и чешкия език в края на ХХ век. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(2), с-ци5–42.
1997
Аврамова, Ц. авт, 1997. За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), с-ци47–54.
Subscribe to Синдикирай