Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is in honorem and Автор is Стойкова, Ана  [Clear All Filters]
Глава от книга
Стойкова, А. & Попов, Г. авт-ри, 1995. Кнежа, Ищван. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 351–352.
Статия в списание
Стойкова, А. авт, 1997. За Лиляна Грашева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, с-ци113–119.
Subscribe to Синдикирай