Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Хунг, Буй Манх  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
О
Хунг, Б.Манх авт, 1995. Означаване на говорещия в речевия акт (съпоставителен анализ между българския и виетнамския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(2), с-ци32–40.
Subscribe to Синдикирай