Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Тилков, Димитър  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Тилков, Д. & Мишева, А. авт-ри, 1978. Вътрешноприсъщи характеристики на гласните. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци3–10.
К
Тилков, Д. авт, 1977. Контрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(1–2), с-ци237–239.
Subscribe to Синдикирай