Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Стоянова-Йовчева, Станка  [Clear All Filters]
1984
Стоянова-Йовчева, С. & Златева, П. авт-ри, 1984. За някои синтактични особености на словосъчетанията-заглавия в немския и българския периодичен печат. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(6), с-ци29–34.
Subscribe to Синдикирай