Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Стоянов, Иван А.  [Clear All Filters]
Статия в списание
Чеппель, В.С. & Стоянов, И.А. авт-ри, 1984. Из истории форм обращения в русском, украинском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци5–12.
Стоянов, И.А. авт, 1981. Българските говори на територията на Съветския съюз. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци237–247.
Subscribe to Синдикирай