Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Савова, Димка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Савова, Д. авт, 1988. За употребата на някои въпросителни частици в сърбохърватския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци25–30.
Subscribe to Синдикирай