Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Попов, Борислав  [Clear All Filters]
Статия в списание
Попов, Б. авт, 2004. Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), с-ци5–23.
Subscribe to Синдикирай