Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Петрова, Стефка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Петрова, С. & Манолова, Р. авт-ри, 1985. Интернационалната лексика и чуждоезиковото обучение (формално сходни думи в българския, английския, френския и испанския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), с-ци31–38.
Петрова, С. авт, 1981. Висш педагогически институт за чужди езици „Пол Лафарг“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци138–140.
Subscribe to Синдикирай