Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Петрова, Славка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Петрова, С. авт, 1992. Психолингвистични проблеми при усвояване на българска лексика от гръцки студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци42–51.
Петрова, С. & Ангелиева, Ф. авт-ри, 1994. Новогръцките условни периоди в съпоставка с българските. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), с-ци18–25.
Петрова, С. & Ангелиева, Ф. авт-ри, 1994. Гръцките съответствия на българското съставно сказуемо. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(1), с-ци14–19.
Subscribe to Синдикирай