Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Петрова, Мария  [Clear All Filters]
1980
Петрова, М. авт, 1980. Съпоставителен преглед на видовата категория в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци52–57.
1979
Петрова, М. авт, 1979. Съпоставителен преглед на функционирането на имперфекта в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци41–44.
Subscribe to Синдикирай