Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Николова, Цветанка  [Clear All Filters]
1983
Николова, Ц. авт, 1983. Сравнителен анализ на най-фреквентната лексика в руската, чешката и българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), с-ци11–18.
Subscribe to Синдикирай