Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 21 резултата:
Избор: Автор is Милтенова, Анисава  [Clear All Filters]
Глава от книга
Стойкова, А. авт, 2008. Агиографията през IX-XI век. В А. Милтенова, ред История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, с-ци 130–142.
Попов, Г. авт, 2002. Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. В В. Гюзелев & Милтенова, А., ред-ри Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications. София: Гутенберг, с-ци 397–406.
Славова, Т. авт, 2008. Йоан Екзарх. В А. Милтенова, ред История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, с-ци 243–246.
Стойкова, А. авт, 2008. Константин Преславски. В А. Милтенова, ред История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, с-ци 240–245.
Йовчева, М. авт, 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. В В. Гюзелев & Милтенова, А., ред-ри Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване. София: Гутенберг, с-ци 382–393.
Шиваров, Н. авт, 1998. Общественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха. В А. Милтенова & Ангушева-Тиханова, А., ред-ри Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. София: Мнемозина, с-ци 83–110.
Статия в списание
Милтенова, А. авт, 1988. Йордан Заимов (1921–1987). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, с-ци124–125.
Милтенова, А. авт, 1989. Новооткрит близнак на Беляковския апокрифен сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(3), с-ци61–73.
Милтенова, А. & Ангушева, А. авт-ри, 2000. Проф. Донка Петканова-Тотева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, с-ци104–109.
Милтенова, А. авт, 1986. Разумник-укàз. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(4), с-ци20–44.
Милтенова, А. авт, 1984. Сказание за Сивила. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), с-ци44–72.
Милтенова, А. авт, 1993. Слово за Антихриста – един малко познат български апокриф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(4), с-ци59–71.
Милтенова, А. авт, 1986. Творчески юбилей на академик Петър Динеков. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, с-ци97–99.
Милтенова, А. авт, 1982. Христо Николов Кодов (1901–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6, с-ци89–90.
Subscribe to Синдикирай