Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Шверчек, Лидия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Куев, К. & Шверчек, Л. авт-ри, 1991. Проф. Йежи Русек – виден славист и българист. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, с-ци115–116.
Шверчек, Л. авт, 1978. Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци94–95.
Н
Лашкова, Л. & Шверчек, Л. авт-ри, 1979. Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци39–44.
Subscribe to Синдикирай