Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Автор is Михов, Николай  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Михов, Н. авт, 1983. Бъдеще предварително време като елемент от темпоралната система на френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци35–51.
Михов, Н. авт, 1979. Българското модално минало несвършено време и неговите функционални еквиваленти във френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци30–41.
Г
Михов, Н. авт, 1977. Граматическата категория „време“ във френски и български език (La catégorie grammaticale de temps en français et en bulgare). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ІІ(1–2), с-ци104–143.
Д
Михов, Н. авт, 1987. Дезактуализиращата същност на плусквамперфекта във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци9–19.
Л
Михов, Н. авт, 1988. Летен езиков курс в Париж. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с127.
О
Михов, Н. авт, 1983. Обобщително-актуализиращата същност на перфекта във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци33–41.
С
Михов, Н. авт, 1989. Семантично-синтактична характеристика на френските подчинени темпорални изречения с футурална съотнесеност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХІV(5), с-ци108–115.
Михов, Н. авт, 1980. Съществителните със суфикс -ция в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, V(2), с-ци20–29.
Ф
Михов, Н. авт, 1990. Функционални еквиваленти на българското сегашно време при превода му на френски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци218–222.
Subscribe to Синдикирай