Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Мемова-Сюлейманова, Хайрие  [Clear All Filters]
1981
Мемова-Сюлейманова, Х. авт, 1981. Лексикални заемки в турския език от българския и от другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци105–135.
Subscribe to Синдикирай