Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Мартинцова, Олга  [Clear All Filters]
1992
Мартинцова, О. & Вачкова, К. авт-ри, 1992. Из чешката и българската неология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), с-ци11–17.
Subscribe to Синдикирай