Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Марку, Христина Георгиева  [Clear All Filters]
2005
Марку, Х.Георг авт, 2005. Имперфектът в българския и в новогръцкия език – взаимодействие на аспектуалност, модалност и темпоралност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(1), с-ци5–13.
Subscribe to Синдикирай