Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Манчев, Красимир  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Манчев, К. авт, 1976. Принципи на типологичното изследване на езика (Principes de l’étude typologique du langage). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), с-ци40–57.
Subscribe to Синдикирай