Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Куева-Шверчек, Лидия  [Clear All Filters]
Статия в списание
Лашкова, Л. & Куева-Шверчек, Л. авт-ри, 1976. За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци139–148.
Subscribe to Синдикирай