Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Крумова, Лилия  [Clear All Filters]
1979
Крумова, Л. авт, 1979. Някои типове обособяване в народно-разговорния език (върху материал от българския език в съпоставка с полския). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци34–39.
Subscribe to Синдикирай