Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Коларова, Мария  [Clear All Filters]
2007
Коларова, М. авт, 2007. Сложни вербоцентрични съществителни имена от типа глагол + съществително име в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3), с-ци24–31.
Subscribe to Синдикирай