Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Коджахинков, Иван  [Clear All Filters]
Статия в списание
Коджахинков, И. авт, 1989. Съпоставителен анализ на зооморфни характеристики в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), с-ци13–19.
Subscribe to Синдикирай