Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Илиева, Корнелия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Илиева, К. авт, 1986. Наблюдения върху семантиката на личните местоимения в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(6), с-ци31–37.
Илиева, К. & Малджиева, В. авт-ри, 1991. К вопросу о типологизации болгарских и русских глаголов на синтаксическом уровне. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(5), с-ци24–29.
Subscribe to Синдикирай