Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Иванова, Найда  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
О
Иванова, Н. авт, 1981. Особености на екзистенциалните изречения в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци58–62.
Subscribe to Синдикирай