Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Иванова, Мария  [Clear All Filters]
1981
Иванова, М. авт, 1981. Думата ile в системата на турските следлози, нейните функции и съответствията £ в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци54–60.
Subscribe to Синдикирай