Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Иванов, Братислав  [Clear All Filters]
1987
Иванов, Б. авт, 1987. Някои наблюдения върху вокалната и консонантната система на съвременния български и японски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци27–33.
Subscribe to Синдикирай