Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Енчева, Николинка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Енчева, Н. авт, 1983. За една функция на веществено-събирателните съществителни singularia tantum (с оглед на превода им от български на руски език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци36–40.
Енчева, Н. авт, 1983. За семантико-синтактичната контракция на количествено-именните словосъчетания в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), с-ци5–10.
Енчева, Н. авт, 1979. За семантико-синтактичното стягане на един тип словосъчетания в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци51–56.
Subscribe to Синдикирай