Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Добрикова, Мария  [Clear All Filters]
1994
Добрикова, М. авт, 1994. Минимални фразеологични единици със сравнителен характер в словашкия и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), с-ци14–17.
Subscribe to Синдикирай