Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Джонов, Боян  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Джонов, Б. авт, 1981. За прабългарските заемки в немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци68–74.
Джонов, Б. авт, 1986. За личността на еретика от надписа при Еску. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(2), с-ци104–109.
Subscribe to Синдикирай