Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Джамбазов, Петър  [Clear All Filters]
Статия в списание
Джамбазов, П. авт, 1979. Външна и вътрешна деривационна мотивация (според наблюдения върху българския и руския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци3–11.
Джамбазов, П. авт, 1986. Деривационно преоформяне на имена на български реки в руските документи от Освободителната война чрез метонимична редеривация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), с-ци15–22.
Джамбазов, П. авт, 1991. Обратна топонимична деривация в руския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(4), с-ци11–19.
Джамбазов, П. авт, 1990. Руски сложни прилагателни имена със съчинителни отношения, образувани от имена на български географски обекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци20–26.
Subscribe to Синдикирай