Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Григорова, Евелина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Григорова, Е. авт, 1991. Съпоставително изследване на Fо-контури в немския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(5), с-ци5–19.
Григорова, Е. авт, 1988. Перцептивно изследване на немските дифтонги [ае], [ао], [əø] и на техните български съответствия [ай], [ао], [ой]. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци5–17.
Григорова, Е. авт, 1984. Спектрален анализ на немските дифтонги и на техните съответствия в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци19–32.
Subscribe to Синдикирай