Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Гочев, Гочо  [Clear All Filters]
1981
Гочев, Г. авт, 1981. Някои наблюдения върху синтагматичната характеристика на антонимите в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци48–57.
Subscribe to Синдикирай