Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Гливинска, Вера  [Clear All Filters]
1983
Гливинска, В. авт, 1983. За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема за в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, VІІІ(4), с-ци5–18.
1978
Гливинска, В. авт, 1978. За глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), с-ци16–34.
Subscribe to Синдикирай