Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Гегов, Христо  [Clear All Filters]
1992
Гегов, Х. авт, 1992. Българската преградна съгласна [к] и арабските преградни съгласни [k] и [q]. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(4), с-ци19–21.
1989
Гегов, Х. авт, 1989. Българската веларна съгласна [х] и три арабски проходни съгласни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), с-ци21–24.
Гегов, Х. авт, 1989. По някои въпроси на българския вокализъм и вокализма на езика дари в Афганистан. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), с-ци31–35.
1981
Гегов, Х. авт, 1981. Наблюдения върху българския и арабския вокализъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, VІ(6), с-ци25–29.
Subscribe to Синдикирай