Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Влахов, Сергей,  [Clear All Filters]
Статия в списание
Влахов, С. & Флорин, С. авт-ри, 1978. Непреводимото в превода: звукоподражания и междуметия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци56–61.
Subscribe to Синдикирай