Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Венкова, Валентина  [Clear All Filters]
1997
Венкова, В. авт, 1997. Съществителните човек и хора в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), с-ци5–12.
1996
Венкова, В. авт, 1996. Апроксимативът няколко и неговите преводни еквиваленти в руския и в португалския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(3), с-ци5–10.
1995
Венкова, В. авт, 1995. Квантификацията на имената в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(3), с-ци12–26.
1993
Венкова, В. авт, 1993. Португалският именен оператор todo(o) и неговите преводни еквиваленти в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics/ Conrastive linguistics, 18(5), с-ци10–15.
Subscribe to Синдикирай