Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Вапорджиев, Веселин  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Вапорджиев, В. авт, 1980. Фразеологизми с ни .. ни в българския, руския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци46–51.
Вапорджиев, В. авт, 1977. За някои фразеологизми с повторения в български, руски и немски език (Zu einigen Phraseologismen mit Wiederholungen im Bulgarischen, Russischen und Deutschen). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(3), с-ци49–57.
Вапорджиев, В. авт, 1985. Четвърта конференция по български език и литература. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци123–124.
Subscribe to Синдикирай