Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Бланар, Винцент  [Clear All Filters]
1990
Бланар, В. авт, 1990. Развой на частната лексикално-семантична система chválit’. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци111–116.
Subscribe to Синдикирай