Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Бабов, Кирил  [Clear All Filters]
Статия в списание
Бабов, К. авт, 1978. Лексикални калки в българския книжовен език, възприети от руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци24–34.
Бабов, К. авт, 1992. Фотиновият триезичен речник. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци5–16.
Subscribe to Синдикирай