Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Дукова, Уте  [Clear All Filters]
Статия в списание
Асенова, П., Кацори, Т. & Дукова, У. авт-ри, 1990. Повторението. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци102–105.
Кацори, Т., Дукова, У. & Асенова, П. авт-ри, 1984. Към характеристиката на тайните говори в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци29–43.
Дукова, У. авт, 1981. Двойно заемане при някои християнски понятия в балканските езици (стб. êîë­äà, ð1ñàëèÿ, ïîãàíú). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци150–152.
Книга
Анастасов, В. и съавт. авт-ри, 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Subscribe to Синдикирай