Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Андреева, Райна  [Clear All Filters]
1991
Андреева, Р. авт, 1991. Влияние на фрикативните съгласни върху сандхиалната елизия на маркера за минало време в английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), с-ци9–14.
1989
Андреева, Р. авт, 1989. Сандхиална елизия в английския език и перцепцията на миналото време от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци12–17.
Subscribe to Синдикирай