Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Андреева, Мария  [Clear All Filters]
1983
Андреева, М. авт, 1983. Антонимията при фразеологичните единици в българския и словашкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци20–25.
Subscribe to Синдикирай