Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Георгиева, Стефка  [Clear All Filters]
Глава от книга
Георгиева, С. авт, 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. В С. Калдиева-Захариева и съавт., ред-ри Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 155–162.
Subscribe to Синдикирай