Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 14 резултата:
Избор: Автор is Михайлова-Сталянова, Надежда  [Clear All Filters]
Глава от книга
Михайлова-Сталянова, Н. & Генев-Пухалева, И. авт-ри, 2005. Езиковата картина на любовта в българския и полския език. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 322-328.
Статия в списание
Subscribe to Синдикирай