Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Коева, Светла  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Ницолова, P. авт, 2005. За значението на предложните съчетания в българското изречение. В С. Коева, ред Аргументна структура : Проблеми на простото и сложното изречение. София: Сема РШ, с-ци 141–152.
Е
Коева, С. авт, 2009. Езикови ресурси и компютърни програми с приложениe в лингвистичните изследвания. В IT наръчник за хуманитаристи. Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, с-ци 30–53. Available at: http://dcl.bas.bg/PDF/LanguageResources.pdf [Отворен на 20.10.2014AD].
Subscribe to Синдикирай