Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Коева, Светла  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Коева, С. авт, 2009. Езикови ресурси и компютърни програми с приложениe в лингвистичните изследвания. В IT наръчник за хуманитаристи. Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, с-ци 30–53. Available at: http://dcl.bas.bg/PDF/LanguageResources.pdf [Отворен на 20.10.2014AD].
Коева, С. & Стоянова, И. авт-ри, 2009. Български национален корпус. Български език, (3), с-ци135–150.
Subscribe to Синдикирай