Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Андреева, Яна  [Clear All Filters]
2006
Андреева, Я. авт, 2006. Срещата с другия в пътеписната литература на Фернанду Намора и самоопределянето на автобиографичния субект. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 237-247.
Subscribe to Синдикирай